ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపని నువు నాకే సొంతం ||

5 400 दृश्य 586K

टिप्पणियाँ

 1. Naveen Koppati
  Naveen Koppati
  दिन पहले

  incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

 2. U Bhanu
  U Bhanu
  दिन पहले

  Wow

 3. crazy tech
  crazy tech
  2 दिन पहले

  I'm only watching for akash

 4. krishna veni
  krishna veni
  3 दिन पहले

  Inka trending lone undhi. Top3 serials kuda ila trending loki ravadam ledu

 5. Shaik Usman
  Shaik Usman
  3 दिन पहले

  Pichoddu gani mhanu bhavudu

 6. Devcapf007 Dev
  Devcapf007 Dev
  3 दिन पहले

  Varsham vachesthundi kanivvandi enduku inka late😜😂😂

 7. TELUGINTI MUGGULU
  TELUGINTI MUGGULU
  3 दिन पहले

  Vammo nu pichodive kani nikuda varsham kavala

 8. krishna veni
  krishna veni
  3 दिन पहले

  Again chelleli kapuram in trending #40

 9. thokala pranavi
  thokala pranavi
  3 दिन पहले

  Bhumi and Akash - akasam

 10. సత్యం శివం మోక్షం
  సత్యం శివం మోక్షం
  3 दिन पहले

  తింగరోడే కానీ మహానుభావుడు....

  1. Naveen Koppati
   Naveen Koppati
   दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

 11. k srilakshmi
  k srilakshmi
  3 दिन पहले

  🙂🙂🙂🙂🙂

 12. Pavan Kumar
  Pavan Kumar
  3 दिन पहले

  My favourite akash Babu acting super

 13. sridhar sri
  sridhar sri
  3 दिन पहले

  మీరు ఆడగకున్న మూడు రోజుల నుంచి రోజు పడుతుంది🤷

 14. K KRISHNA
  K KRISHNA
  3 दिन पहले

  Kurrodiki Baga alavataindi Bhumi ki Baga nellu paddai....

 15. BVRM BOYS
  BVRM BOYS
  3 दिन पहले

  Aakash lo ee angle inka ekkuvai pothundhi roju roju ki..Ja haha haa

 16. Rajitha Rajitha
  Rajitha Rajitha
  3 दिन पहले

  Bhumi kadu akash ashaga chustunnadu 👁️👄👁️

 17. S M
  S M
  3 दिन पहले

  Velaki papa pudithe varsha ani peru pedtharu emo

 18. thishi Gujja
  thishi Gujja
  4 दिन पहले

  Em acting...wahhhhh

 19. Vivekananda Patro
  Vivekananda Patro
  4 दिन पहले

  Vaddana roadlu pi varaham padtadi rainy season kada

 20. krishna veni
  krishna veni
  4 दिन पहले

  Bhoomi, pournami, manasa madya conversation scene kuda upload cheyandi.

 21. krishna veni
  krishna veni
  4 दिन पहले

  Inka ee rain concept theeyara director gaaru.

 22. Rakesh Ramisetty.
  Rakesh Ramisetty.
  4 दिन पहले

  వీడి కి పెళ్ళాం మీద ప్రేమ పుట్టాలి అంటే వర్షం రావాలా

  1. Rakesh Ramisetty.
   Rakesh Ramisetty.
   4 दिन पहले

   @archana 16ee040 తెలుగు సీరియల్స్ history lo వీడి అంత తింగరోడు ఉందా

  2. archana 16ee040
   archana 16ee040
   4 दिन पहले

   Tingarodu kada 😂😂😂😂 anduke

 23. pyla gayathri
  pyla gayathri
  4 दिन पहले

  Varsham gurunchi akashki tega etana ipotundi 😂😂😂

 24. mvgallery easy design
  mvgallery easy design
  4 दिन पहले

  👌👌👌

 25. Lakshmi Ramesh
  Lakshmi Ramesh
  4 दिन पहले

  Director ni adugu vasthundi . Ina meku okkasari varsham chalu result vachesthundi

 26. NISHU GOWDA
  NISHU GOWDA
  4 दिन पहले

  Akash babu kosam aina varsham kuripinchandi director gaaru.. 😂😂😂😂

 27. BHARATHI CHENGALA
  BHARATHI CHENGALA
  4 दिन पहले

  Chupulu kalisina subhavela hotstar lo upload cheyyandi plz

 28. Sandhya P
  Sandhya P
  4 दिन पहले

  🤦‍♀️🤦‍♀️

  1. marriage photos
   marriage photos
   4 दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/bWSGkHyW3siUd5s.html 🙏

 29. Rajii Rajii
  Rajii Rajii
  4 दिन पहले

  Superb........ Akash varsham come come annapudu super unnadu

 30. Makers are Creators
  Makers are Creators
  4 दिन पहले

  వర్షం కోసం రైతులే కాదు భూమి , ఆకాష్ అభిమానులు కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు..

  1. marriage photos
   marriage photos
   4 दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/bWSGkHyW3siUd5s.html 🙏

 31. TimeQchannel
  TimeQchannel
  4 दिन पहले

  Ma channel kuda andharu chudandi friends ple

 32. Telugu tv vlogs
  Telugu tv vlogs
  4 दिन पहले

  Akash acting super 😍♥️ అనే వాళ్ళు తప్పకుండా చేరండి నా ఛానెల్ లో చేరండి ఈ సీరియల్ రేటింగ్స్ కోసం

  1. Naveen Koppati
   Naveen Koppati
   दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

  2. Boya sumath
   Boya sumath
   4 दिन पहले

   Dnch

 33. Shanu arts and creations
  Shanu arts and creations
  4 दिन पहले

  మీరు ఎప్పుడు కోరుకుంటే అప్పుడు వర్షం రాదు directer గారు కోరుకుంటూ వర్షం వచింధి 😂😂😂😂😂

  1. Naveen Koppati
   Naveen Koppati
   दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

 34. Shanu arts and creations
  Shanu arts and creations
  4 दिन पहले

  CHELLELI KAPURAM SERIAL FANS PRESENT AND LIKE👍🏻👍🏻

 35. archana 16ee040
  archana 16ee040
  4 दिन पहले

  Pedda Trisha,prabhas Meru 🙏🙏🙏🙏

  1. Naveen Koppati
   Naveen Koppati
   दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

  2. Masira Banu
   Masira Banu
   4 दिन पहले

   Super

  3. Sai Prasad
   Sai Prasad
   4 दिन पहले

   @archana 16ee040 yesss dear

  4. archana 16ee040
   archana 16ee040
   4 दिन पहले

   @Sai Prasad monarch ante prakash garu ah

  5. Sai Prasad
   Sai Prasad
   4 दिन पहले

   Gopichand and monarch erri marri 😃😄😁

 36. Rakesh kavya Kavya
  Rakesh kavya Kavya
  4 दिन पहले

  Time waste 😏

 37. Revanth 617
  Revanth 617
  4 दिन पहले

  I'm only watching for Akash

 38. Sai Sailu
  Sai Sailu
  4 दिन पहले

  Manam kuda korokondam varsham ravalani

  1. ilu and riki
   ilu and riki
   4 दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/gH1vipd419mYhqc.html

 39. archana 16ee040
  archana 16ee040
  4 दिन पहले

  Aakash enti bhumi ni lakoni teskletunadu😂😂😂😂

  1. Ramesh B
   Ramesh B
   4 दिन पहले

   , 💓💞💕❣️🥰😍

 40. archana 16ee040
  archana 16ee040
  4 दिन पहले

  Varsham movie kavala😂😂😂😂

 41. archana 16ee040
  archana 16ee040
  4 दिन पहले

  Bhumi slim avuthundi so beautiful 😘😘😘😘😁

  1. Chekuri Maheshbabu
   Chekuri Maheshbabu
   6 घंटे पहले

   @ilu and riki రలసససరలససశసళరససశసహలససవలహరశలశసశసహలహలససలశసలసశహలలశసససలశహలససశసలశసలశసశససలసశససలశసశలససశసహలససళరసశలశసలసశసహలలలసశససలశసహలసలశలసశసససశససలశససలహరలశసశససరలశసశసససలశససలరలలలశహలశహలశసశసశసరలలహరలశలరలషశసలశససశససలశసలశలసససలశసససససలశసలశలలరసశలసశససశరశససశసలలహలహలసససలశససశససశలసహలహరశససలసరలశలలరలశసశసళరలసశహలరసలశససశలరసలశలలసరలశసశససశససళరసలశలలలరసహహలససళసశరససలశససరశససలశససశసలసలశసలలలసహరలశసరలససళరససలశసలలలరలలసశససశససశసరశసశససలశసహలససలశశసససశలసలరసలలసశససశసలసరసలశసలశసలరశసలహలసలళరసహలశలససరసశలససశలసససలహరహరశససశసలరశసహసలసశసలరలసశశసలసశసలశలరసలసశలరలరససలససలశసససలసశసససలశసలరలరశలశలశససలశసరసలహలససలళరసహలససశసరశరలశసళససరశరసళసలసరలశహలసలశసస

  2. Chekuri Maheshbabu
   Chekuri Maheshbabu
   6 घंटे पहले

   @ilu and riki ససహరససరలశలరలశలషసరలశసలసశసలససససశలశసససశలసహలహలసశలశససలసశససశసళరలశసశససశలలరసహలహసలశససరశలహలసశసశససహసలలలసలలరశహలసశసశససశసససశసశసశలసశలసశరసలసశసశరలశలసలశససషససలససశలసలససశశసలసషశసశససససలశలసశసశలసహలశసలసశససలశసలశలరసలసహలశరసశలసలసశససలసహసలశసలససళలశసరశసహరలసహరలశససశలసలలళలరసహసలలరలసససససళరసలరలశసళరసహలలరలససససలరశససలరలశలసహరలశసససరశసశసలసలలలరలశలసశలసశసలశశలససళరసలరలశలరససససలససశససశసశసరశలసశససశసలలసశరళరలససశసరశలసశససరలశరరలశసరలశసహశలళసలసశసశసససశలశససశసససశలరలశసశససశససశరసశశససశససశససశససశససససలరలశసహలసలశ

  3. Chekuri Maheshbabu
   Chekuri Maheshbabu
   6 घंटे पहले

   @ilu and riki రలశసహలసలలరలశలసశసలలహలహలహరలససరశసలరలశలసరలసరసలశసశలసలసళరసలరలళరసలశశసలససశససశలలహరశలహరలశసలలరలశలలరసలహలహలసలరశరససససలశలసరలసహలలలహరలస

  4. Chekuri Maheshbabu
   Chekuri Maheshbabu
   6 घंटे पहले

   @ilu and riki లహలసఃసలలసరలశలహలశసలలలరశరలసససశసషరసశశససశసరలసలససశలససలశసలహశలహలహశలసలలససలశసలశరసశసశలలరలశసలససరససలశలసళరలహలససలశససలలరశసలసశససశససససశలసహలసళరసలసలశసహలశలహరలసశశరసర

  5. Chekuri Maheshbabu
   Chekuri Maheshbabu
   6 घंटे पहले

   @ilu and riki సశలసలశసహలససలసశలసలసలసలరలసశసలహరలసహలసససలససరసససససరసలలళససలశలరససలరలశసలససశలలరశసలససవరససలసలలరసశరసశలరలశససలశససశససరళససలశసలశసలరలశసలశలససళరలసససషలశసలసశహళలసలలశ లలహలశససలశసహరలశససలశలలససలశసహలలహసరలహలససశహలసలరవసలలస

 42. V Gopi
  V Gopi
  4 दिन पहले

  Overrated

 43. Likhitha Kommana
  Likhitha Kommana
  4 दिन पहले

  Thank yu@StarMaa for uploading Eetharam illalu in Hotstar. We want Choopulu Kalisina Subhavela also in Hotstar. So plzz upload it!!

 44. Talluru Sahasra
  Talluru Sahasra
  4 दिन पहले

  Superb episode superb serial

 45. 45 AJAY
  45 AJAY
  4 दिन पहले

  Inka enni rojulu ee daridram

 46. Durga Sri
  Durga Sri
  4 दिन पहले

  . ఐయితే నింగి నేలా అన్నమట మిరిద్దారు☁️🌑వామ్మో నువ్వూ పిలిస్తే వరూనుడు కూడ కధీలాడూ ఆకాష్ వర్షం కొరికా అలా ఉంధీ నీకూ ఆకాష్😔🤗🤔

  1. Naveen Koppati
   Naveen Koppati
   दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

  2. Surya Kopatla
   Surya Kopatla
   4 दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/bWSGkHyW3siUd5s.html 🙏

 47. vijayendar reddy
  vijayendar reddy
  4 दिन पहले

  Akash acting suberb

 48. chinnu®seethu
  chinnu®seethu
  4 दिन पहले

  వర్షాకాలం కదా,,,వస్తుంది లెండి.. ఆకాశ్ కోసం ఆకాశంలోని మేఘాలు కూడా కరిగిపోయి వర్షం వచ్చేలా ఉంది,,,,ఆకాశ్ చాలా దృఢ సంకల్పంతో వర్షాన్ని పిలుస్తున్నాడు కదా...🤦🤦🤷🤷

  1. Usha Rani
   Usha Rani
   दिन पहले

   O

  2. Usha Rani
   Usha Rani
   दिन पहले

   Up 8

  3. Naveen Koppati
   Naveen Koppati
   दिन पहले

   incharts.info/wiev/v-iy/i5hpYaJ1zMuNgoU.html

  4. Ponna Ganga Raju
   Ponna Ganga Raju
   4 दिन पहले

   నిజమే

  5. Raj Kumar
   Raj Kumar
   4 दिन पहले

   Sankalapam denikosamo😋😋😋

 49. Mahanti Sai sudha
  Mahanti Sai sudha
  4 दिन पहले

  Comedy 😂

 50. Subbu Rakindhi
  Subbu Rakindhi
  4 दिन पहले

  First like

 51. FoolMoji
  FoolMoji
  4 दिन पहले

  Akash fans evaru asalu like cheyali Mari 🔥